Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
98 mill
Gjennomføring
Oktober 2019 - april 2021

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidet består i å utbedre dagens fv. 213 fra Skiftesvik til snuplass i Marikoven, trase på
ca. 1,4km. Oppdraget inkluderer utbedring og bygging av ny veg og fortau langs fv.213. Eksisterende
veg og tørrmurer skal ivaretas.

Det skal også foregå en utvidelse av vegen inn i fjellskjæringen forbi
«Kvitaneset». Skjæringen er på sitt høyeste ca. 30 meter og det knyttes store utfordringer,
både anleggsteknisk og i forhold til trafikkavvikling, til å sprenge ned bergskjæringen og
vi anser nedtaking av denne til være en kritisk aktivitet.
Det skal også etableres en ny bro ved siden av eksisterende bro ved Pøyla som avsluttes i
en ny rundkjøring.
De fleste avkjørsler skal saneres og samles. Det skal etableres lukket overvannsystem
sammen med vann og avløpsanlegg langs fylkesveg for Askøy kommune og nytt lysanlegg
etableres.
Eksisterende kabler og linjer i luft langs strekningen skal være lagt om i midlertidige
stolper ved oppstart av arbeider. Vi skal etablere kabelgrøft, trekkerør og kummer
og dels også trekke kabler for etatene. Eksisterende veglys skal tas ned.

Prosjektet er delt opp i to steder.
Delstrekning 1: Skiftesvik til veg 13200 pr. 60 ca. 1km
Delstrekning 2: Veg 13200 pr. 60 til Marikoven til snuplass, ca. 400m.