Contexo - Prosjekter - Lille Ruds bru
Stilling
Prosjektleder - Knut Brusletto
Byggherre
Mesta
Kontraktssum
2,3 mill
Gjennomføring

Prosjektbeskrivelse:

Lille Ruds bru ligger på riksveg 111 ca 14 km. nord for Dondern i vegkrysset med fylkesveg 118. Her er ÅDT på 5225, og brua er en del av forbindelsen mellom Rakkestad og Sarpsborg. Lille Ruds bru er i dårlig teknisk stand og har et stort vedlikeholdsbehov.

Brua skal byttes ut med en slakkarmert betongbru, med et spenn på ca. 9 meter. Med bakgrunn i grunnforholdene vil fundamenteringen av brua kreve peler til berg. Brua vil bli en solid betongkonstruksjon uten lager og fuger, og vil derfor ha veldig lite vedlikeholdsbehov.

Hovedutfordringen ved prosjektet er den store trafikken langs riksveg 111. Riksvegen skal ikke stenges under prosjektet, og det vil derfor være behov for midlertidig omkjøringsvei med belysning og midlertidig rørlegging av bekk under byggeperioden.

Viktige mengder:

  • Vegetasjonsrydding: ca. 5500 m2
  • Forsterkningslag alle arbeider: ca. 1500 m3
  • Ledningsnett, master og armatur for belysning på omkjøringsvei: ca. 300 m
  • Riving av eksisterende bru: ca. 250 m3
  • Ny betongbru: ca. 220 m3