Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
ca 39 mill
Gjennomføring
April 2018 - September 2018

Prosjektbeskrivelse:

Arbeidet består i utbygging av ny og bredere veg langs eksisterende vegtrase for Fv. 848 Hp 06 fra ca. km 12100 til km 13370 (ca. 13 km fra Hamnvik). Breddeutvidelsen vil normalt være på omlag 1,5 meter + grøfter. I tillegg kommer særlige tiltak mht. stabilisering/rassikring/breddeutviding av veg i området med ur.

Parsellen vil kunne deles inn delstrekning med og uten overliggende ur:
– Delstrekninger uten overliggende ur som går fra km 12100 til ca. km 12825 og fra ca. km 13045til km 13370.
– Delstrekning med overliggende ur som går fra ca. km 12825 til ca. km 13045.