Fv251 Hellefossbrue

Prosjektleder
Knut Brusletto
Oppdragsgiver
Statens Vegvesen
Kontraktsum
Ca 44 mill
Gjennomføring
Mai 2018 - Juli 2019

Prosjektbeskrivelse:

Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er ei steinhvelvsbru fra 1827. Denne er ikke bygget for dagens trafikk, og er hele grunnen til bygging av ny bru. Det skal bygges ca. 1, 5 km. ny fylkesvei med bredde 6,5 meter. Det skal bygges ny bru ved profil ca. 750 til 850 med 8 meters føringsbredde. Spennet er på ca. 70 meter med dekke i betong. Bæring i limtrebuer med strekkstag i stål. Fundamentering på løsmasser. Det skal plastres mot elva. Den nye vegen tilknyttes eksisterende ved ca. profil 50 og profil 1500. Den nye vegen krysser eksisterende fylkesvei ved profil ca. 875. Det er en privat vei til skytterbane ved ca. profil 730. Alle veier skal være åpne under anleggsperioden. Det er noe masseutskifting. Det legges opp til åpne grøfter med stikkrenner. Vegen krysser høyspentlinje ved ca. profil 375. Det er noen lavspentlinjer, samt telefonlinje som må ivaretas. Ved profil ca. 1000-1100 skal en bekk legges om.
Terrenget består for en stor del av stor blokk og myr. Det er noe fjell og sprengningsarbeider i linja. En del av eksisterende fylkesvei skal omgjøres til sti og grusvei.