E6 Manndalen Sentrum

By 10. oktober 2017Referanseprosjekter
Contexo - Prosjekter - Manndalen

Det skal bygges ny E6 som vist i gjeldende reguleringsplan «E6 HP16 Skibotn – Manndalen, parsell Nordnesfjellet vest – Manndalen». Det legges der til rette for bygging av tunnel gjennom Nordnesfjellet, ny bru over Manndalselva og ny vei gjennom Manndalen sentrum. I tillegg omfattes arbeidet av kommunens reguleringsplan «Sammenføyning av E6 – Samuelsbergveien».

Denne beskrivelsen omfatter følgende delarbeider:

• Bygging av rasteplass ved Monsastubergan, på vestsiden av ny tunnel.
• Bygging av ny E6 fra ny bru over Manndalselva og gjennom Manndalen.
• Bygging av planfri undergang av betong for gående under ny E6 i Manndalen sentrum.
• Opprusting av Samuelsbergveien, inkludert tilkobling av denne til eksisterende E6.
• Utskifting/fornying av kommunalt VA-anlegg under Sentrumsveien.
• Bygging av ny kommunal sentrumsvei med tilhørende fortau, drenering, trafikkøyer og
beplanting.
• Montering av parkutstyr som benker og lignende samt beplanting ved E6 og
Sentrumsveien.
• Utvidelse av fjellskjæring ved Manndalsklubben og transportering av sprengstein til
rasvoll i Manndalen.

Hovedmengder:

Ny E6: 1050 meter
Sentrumsveien med tilhørende fortau: 750 meter.
Opprusting av Samuelsbergveien: 1 300 m
Va- anlegg: 600 meter grøft med vann- og avløpsanlegg
Fjellsprengning ved Manndalsklubben: 50 000 pfm m3
Rasteplass: Ca 5000 m2. Rasteplass og oppstillingsplass for tyngre kjøretøy