Prosjekter

Aktive prosjekter

Storefjellstølen

| Aktive prosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: X Anlegg har fått i oppdrag å bygge alt av infrastruktur for Storefjellstølen i fase 1 og 2. Det…

Referanseprosjekter

Fv2 Aunfjellet

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Strekningen ligger på Fv. 2 Hp01 fra ca. km 7150 til km 8300. Det skal på diverse punkter på…

Skredsikring Fjordgård

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Kontraktens omfang er å etablere en fangvoll av løsmasser, med gabioner på støtsiden av vollen. Videre skal bekker og…

Fv550 Aga – Kråkevik

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet omfatter gjennomføring av mindre vegtiltak etter TS-inspeksjon på fv. 550 mellom Aga og Kråkevik på vestsiden av Sørfjorden i…

Fullskalaforsøk Mælingen

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: For øvrig informasjon om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 se mer på banenors nettsider. I forbindelse med planleggingen av Fellesprosjektet Ringeriksbanene…

Fv251 Hellefossbrue

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Fv. 251 Hp 01 km 6,7 – 8,3. Dagens trafikk på fv. 251 går over Lunde bru, som er…

Fv848 Rolla

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Arbeidet består i utbygging av ny og bredere veg langs eksisterende vegtrase for Fv. 848 Hp 06 fra ca.…

E39 Litlabøkrysset

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Arbeidets hovedoppgaver består i sprenging i sidebratt skjæring på nordsiden av eksisterende kulvert.  Utfordringene her ligger hovedsaklig i sikring…

Fv7 Hjartå Bruer

| Referanseprosjekter | No Comments
Hjartå Bruer ligg på fv.7 på Kvamskogen i Kvam herad. Hjartå bru skal rives og byttes ut med ny brukonstruksjon.…
Contexo - Prosjekter - Manndalen

E6 Manndalen Sentrum

| Referanseprosjekter | No Comments
Det skal bygges ny E6 som vist i gjeldende reguleringsplan «E6 HP16 Skibotn – Manndalen, parsell Nordnesfjellet vest – Manndalen». Det…
Contexo - Prosjekter - Ledningsanlegg Storlia - Leiro

Ledningsanlegg Storlia – Leiro

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Nytt ledningsanlegg fra Storlia til Leiro. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Eidfjord kommune, Statkraft og Hardanger Energi. Prosjektet er…
Contexo - Prosjekter - RV 13 Deildo

RV 13 Deildo

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Rv13 Deildo ligg i Ullensvang Herad, om lag 3 km sør for Lofthus. Parsellen går fra Djupevik/Espenes til Geithamrane…
Contexo - Prosjekter - Jordalen Kraftverk

Jordalen kraftverk

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Bygging av rørgate for fremtidig vannkraftverk. Kraftverkets installerte effekt vil bli på 7,2 MW. Største slukeevne er 10,2 m3/s og…

E16 Seltun – Rv. 52 kolonneplass

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Bygging av kolonneplass for fjellovergangen Hemsedalsfjellet Arbeidet omfatter to ulike tiltak i Lærdal kommune. Det ene tiltaket gjelder utbedring…

Fv. 49 – Bru bru

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Riving av gammel bru, bygging av ny bru og vei inn til broen. Plastring og murarbeider i elv. Prosjektet…
Contexo - Prosjekter - Brynstunnelen

Brynstunnelen

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Utførelse av betongarbeider i forbindelse med utbedring av Brynstunnelen.
Contexo - Prosjekter - Lille Ruds bru

Lille Ruds Bru

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Lille Ruds bru ligger på riksveg 111 ca 14 km. nord for Dondern i vegkrysset med fylkesveg 118. Her…

Gang og sykkelveibru Vaset

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Det ble etablert komplett ny GS bru parallelt med eksisterende vegbru, rett nord for Panoramavegen. Brua ble utført som…
Contexo - Prosjekter - E39 Romarheim

E39 Romarheim

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Profil 10900 – 11280, bygging av ca. 370 meter skredvoll med ca. høyde 11 meter. Det skal bl.a. brukes…
Contexo - Prosjekter - RV7 Flå Vest

RV7 Flå vest

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Arbeidene består i å rive eksisterende gangbru parallelt med Rv7 vest for Flå sentrum. Forskyve veien mot venstre, etablere…

Fjordsti i Sogndal sentrum

| Referanseprosjekter | No Comments
Sogndal kommune har til intensjon å bygge fjordsti med tilhørende friområder i Sogndal sentrum. Prosjektet har vært delt inn i…
Contexo - Prosjekter - Rv 550 - Alsaakerveien bru

Fv. 550 Alsåkerelven bru

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Kontraktsarbeidet omfatter bygging av ny bru over Alsåkerelva i Ullensvang herad. Bruen, som ligger på Fv. 550 (hp07 –…

Voss næringspark, Istad

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Entreprisen utgjør tilrettelegging for industriareal med veg-, VA- og kabelanlegg i Voss næringspark Istad, byggetrinn 1. Det blir utført…

Fv45 Røyrdalen tunnel forskjæringer

| Referanseprosjekter | No Comments
Kontraktsarbeidet omfatter forskjæringer for utvidelse av Fv.45 Røyrdalen tunnel. På vestsiden omfatter arbeidet utvidelse av fylkesveien. På sørsiden etablering av…

Moen bru

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Etter flommen i oktober 2014 ble brua 14-3167 Moen bru, og plastringer i Mørkridsdalen, i Luster kommune, skadet. Det…

Galdetoppen industriområde

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Luster kommune skal utbedre eksisterende tilkomstveg til industriområdet på Galdetoppen, Hafslo samt sprenge ut og fylle opp regulerte nærings-…

Planfri veikryssing Bjørgum

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet besto av bygging av limtrebru over riksveg 13 samt opparbeidelse av ny bussterminal og bygging av gangveger. Arbeidene…
Contexo - Prosjekter - Enconkrysset

Enconkrysset

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Enkonkrysset skulle få en bredere kulvert og Contexo AS ble engasjert av Flage maskin AS for utførelse av betongarbeidene…
Contexo - Prosjekter - Gangbru Fanitullen - Skogstad

Gangbru Fanitullen – Skogstad

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Bygging av ny gangbru Fanitullen – Skogstad i Hemsedal sentrum. Det bygges ny gangvegbru i stål, landkar i betong.…
Contexo - Prosjekter - Slakkalivegen

Slakkalivegen

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Ny beredskapsvei (skogsbilvei kl 4) på 4,5 km til transformatorstasjon i Sogndal. Veien ble bygget i svært krevende terreng…

Tilkomstvei, grunn- og betongarbeider for Sogndal transformatorstasjon

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Ny tilkomstvei på 4,2 km til transformatorstasjon i Sogndal. Grunn- og betongarbeider for Sogndal transformatorstasjon. Noen hovedmengder: Masseforflytning og…

Fortau Tyssevikvegen

| Referanseprosjekter | No Comments
Contexo skal etablerer nytt fortau i Fylkesveg 300 Tyssevikvegen, for Ulvik Herad. Samtidig skal eksisterende offentlige og private VA-anlegg saneres.

Nye Tretten bru

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Ny Tretten bru Fv 254 på 150 meter over Lågen med tilhørende veier og midlertidige omkjøringer. Noen hovedmengder: Tilkjøring…

Flå kommune – Tunnelen II

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Entreprisen omfatter etablering av vei vann og avløpsanlegg samt høydebasseng på 300m3 og trykkøkningsstasjon i forbindelse med nytt boligfelt…

Berger, ny vannledningsforbindelse fra NRV

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Oppgradering av va anlegg for Skedsmo Kommune. Ca 1000m med ny 500mm vann og 400mm ov. Styrt boring mellom…

Kulvert og gangbru Øyo

| Referanseprosjekter | No Comments
Prosjektbeskrivelse: Bygging av ca 1000 meter kommunal vei, 450 meter VA anlegg, 200 meter styrt borring med diameter 110 til…